Het verfijnde NPO puntentellingsysteem

Puntentellingssystemen voor het zgn. Onaangewezen kampioenschap.

Er zijn vele manieren van puntentelling die tot doel hebben de kampioen ONAANGEWEZEN van een bepaalde onderdeel of van
het geheel vast te stellen.

Een veel toegepast systeem is het systeem van - de eerste uit de klok - . Ook bij PV de Reisduif wordt dit systeem tot nu toe
(= t/m seizoen 2010) gehanteerd.


Toelichting op het systeem - de eerste uit de klok.

De eerst-aankomende duif verdient bij dit systeen voor de liefhebber de kampioenspunten. Voordeel van dit systeem is dat het
erg eenvoudig en snel te berekenen is.  Een nadeel van dit systeem is, dat er aan voorbij gegaan wordt, met hoeveel duiven de liefhebber aan de wedstrijden deelneemt. Het mag duidelijk zijn dat liefhebber met veel deelnemende duiven in het voordeel is ten opzichte van de liefhebber die slechts met een gering aantal duiven deelneemt. Dit laatste wordt door de kleine liefhebber als onrechtvaardig ervaren.

 

Om aan deze - niet voor iedereen gelijke kansen gevende - manier van puntentelling voor een kampioenschap een einde te maken, introduceerde het NPO (Nederlandse Postduivenhouders Organisatie) een nieuw berekeningsmodel voor kampioenschappen.
Dit model werd in de praktijk getoetst en ten gevolge van deze toetsing verbeterd dan wel verfijnd.
De berekeningsmethode gaat thans door het leven onder de naam:  "NPO puntentellingssysteem , verfijnd".

Toelichting op het NPO puntentellingssysteem verfijnd.  

Dit systeem rekent met het gemiddeld behaald aantal punten met de duiven welke door de liefhebber zijn ingekorfd, volgens de hierna omschreven methode.

Het verfijnde systeem werkt als volgt:

Neemt men met 10 of minder duiven deel dan is er geen verschil met het oude systeem. Echter dit komt weinig voor behalve op de verre vlucht.

Wanneer bij een wedstrijd het aantal deelnemende duiven van een liefhebber boven de 10 komt dan wordt de prestatie gewogen met een 1 op 10 vehouding. (1:10). Stel: een liefhebber neemt deelt met 32 duiven. De factor is dan 3,2. De punten van de 3 eerst-aankomende duiven (= die dus prijs moeten vliegen, anders is het met punten sowieso gedaan) tellen volledig mee. De punten verdient door de 4e aankomende, prijsvliegende duif telt voor 2/10 mee. De aldus vastgestelde punten worden opgeteld en gedeeld door de factor 3,2.